Tudományos DIÁKkör

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara
Tudományos Diákköri tevékenységének stratégiája

1. A stratégia készítésének indokai

A 2013-14-es tanév TDK jelentkezései azt mutatják, hogy a Gazdaságtudományi Karon a korábbi évekhez képest visszaesés történt. A visszaesést magyarázza, hogy véget ért az egyetemi TÁMOP projekt, ami az elmúlt évben jelentős mértékű jutalmakat biztosított a TDK dolgozatot íróknak, ám ebben az évben ez a motiváló tényező már nem létezett, valamint az érdeklődést csökkenti, hogy ebben a tanévben nem lesz OTDK. A visszaesés annyiban aggasztó, hogy kisebb kari jelentkezés esetén kisebb az esély az országos versenybe delegálható színvonalas művek kiválasztására. Az OTDK-n elért eredmények viszont jelentős mértékben meghatározzák a Kar országos megítélését, sőt a tervek szerint finanszírozását is.

A stratégia készítésével célunk a helyzet feltárása és arra alapozva a mind mennyiségében, mind minőségében megfelelő TDK munka mérhető céljainak megfogalmazása, azok eléréséhez – jelentősebb egyetemi forrásokra nem számító – cselekvési terv készítése.

2. A jelenlegi helyzet jellemzői és kilátásaink

2.1. Erősségeink

Hallgatóink között – bár csökkenő létszámban – de vannak tehetségesek. Nem csupán a nappali tagozaton, de a levelezős hallgatók között is. Ezt az időről időre felbukkanó jó minőségű, TDK dolgozattá fejleszthető szakdolgozatok is mutatják.

Oktatóink elkötelezettek és tapasztalatokkal is rendelkeznek a TDK munkában. Létezik erkölcsi elismerési forma az oktatók TDK munkájának elismerésére.

A témaválasztáshoz folynak a Karon kutatások, kutatási eredményekkel is járó külső megbízási munkák. Formálódnak a kutatási műhelyek profiljai.

Vannak a témaválasztásban és a szponzori díjak adományozásában egyaránt kamatoztatható vállalati kapcsolataink. Szaktárgyaink korszerű és izgalmas témák felvetését teszik lehetővé.

Működik a szakkollégiumi rendszer.

A tájékoztatás kapcsán elmondható, hogy a Kar hallgatói számára a TDK tevékenység ismert, amiről folyamatos tájékoztatással is gondoskodunk, működik a kari honlapon a TDK-lap.

Mindezt korábbi eredményeink is visszajelzik.

DolgozatSzerzőI.II.III.KülöndíjDíjazott
200535361431425
200740653317
2009591531524
20114511439
2013135514
1.táblázat: ME GTK szereplése az OTDK-n (2005-2013)
forrás: www.otdt.hu

2.2. Gyengeségeink

A hallgatók száma általánosan is csökken, azon belül fokozatosan csökken a hallgatók érdeklődése a TDK munka iránt. Ebben a képzési folyamat két rövidebb szakaszra bomlása miatt lecsökkent „kifutási időnek”, a költségtérítéses képzésben az ösztöndíj jelentette motivációnak az elvesztése, valamint a hallgatók munkavállalási kényszere egyaránt közrejátszik. A TÁMOP program által biztosított kiemelt díjazás időszakosan volt képes ezeket a hátrányokat kompenzálni.

A hallgatók részéről a jó eredmények elérésének esélyét csökkenti, hogy későn kezdik a kutató munkát és nagyon rövid idő alatt készítik el dolgozataikat. Ebben a már említett bolognai képzési sajátosság mellett a TDK kései meghirdetésének is szerepe van.

A levelezős hallgatókat csak kivételes esetben sikerült eddig bevonni a TDK munkába.

Az oktatók motiváltsága a többletmunka végzésére változó, amiben az óraterhelés különbözősége, az oktatók egy részénél tapasztalható „csúcsra-járatás” is szerepet játszik. Az, hogy a szakirányos, illetve bizonyos specifikus tárgyak oktatói csak másodévben találkoznak a hallgatókkal, csökkenti az esélyüket a hallgatók érdeklődésének felkeltésére, a konzulenssé válásra. Az alapozó tárgyakhoz kapcsolódva pedig kisebb valószínűséggel készülnek TDK dolgozatok. A csak előadást és gyakorlatokat nem tartó oktatók között is nehezebben alakul ki a TDK munkához elengedhetetlen oktató-hallgató viszony. A vezető oktatók részint az előbbiek miatt, részint egyéb leterheltségük okán kisebb mértékben jelennek meg konzulensként.

Az előbbi tényezők az intézetek óratartási sajátosságainak megfelelően, az intézetek eltérő TDK aktivitásában is visszatükröződnek.

A hallgatók kutatási tevékenységét segítő csoportos segítség nem létezik a karon, csakis a konzulensre van bízva a hallgató tudományos gondolkodásba, kutatási módszertanba való bevezetése. Ez az oktató leterheltségét és felelősségét is növeli, valamint meglátszik a dolgozatok egyenetlen minőségében.

A témák meghirdetése nem következetes és dinamikus. Nem használjuk ki a vállalati kapcsolatokat és nincs, vagy csak esetlegesen van kapcsolódás a Kar kutatási műhelyeiben folyó kutatásokhoz.

A tájékoztatás gyengesége – a már említett kései meghirdetés mellett –a kari TDK honlap elérésének nehézségében is jelentkezik.

2.3. Lehetőségek

Új alapszakot és posztgraduális szakokat indítunk, ami bővíti a hallgatók és az oktatott, potenciális TDK témákat felvető témakörök számát is.

ERASMUS ösztöndíjasok érkeznek évről évre a Karra, vannak köztük hosszabb időt nálunk eltöltők is.

Az Egyetem más karain máig sikerrel szervezik a Tudományos Diákköri Versenyt, ami a GTK-n is megújítható.

Új kutatások indítására adnak lehetőséget hazai és EU-s pályázatok.

A vállalati körben növekvő CSR-hajlandóság az innovációs érdeklődéssel párosítva a hallgatói tudományos munka támogatásába bekapcsolható.

2.4. Veszélyek

Várhatóan tovább csökken a Kar képzéseire felvételizők száma, már a középiskolában eldől a TDK utánpótlás kérdése.

A költségtérítéses képzés miatt tovább nő a hallgatók munkavállalási kényszere.

A felsőoktatás további átalakítása növeli az oktatók leterheltségét.

Összességében a hagyományos szakokon csökkenő létszámú, de újabb szakokkal bővülő, úgy a hallgatók, mint az oktatók leterheltségét fokozó, korlátozott belső, de potenciális külső finanszírozási lehetőségekkel bíró környezettel számolhatunk. Az elemzett erősségek – gyengeségek – lehetőségek – veszélyek lehetőséget adnak a következőkre:

 • 1. Növelhetjük a TDK-ben potenciálisan résztvevő hallgatók számát:
  • levelező hallgatók bevonásával
  • ERASMUS hallgatók bevonásával
  • középiskolások bevonásával
 • 2. Ösztönözhetjük a hallgatók TDK-ban való szerepvállalását
  • Tudományos Diákköri Versennyel, mint „előkészítő” szervezésével
  • Szakkollégiumon belüli feladatkiírással
  • Korábbi meghirdetéssel
  • Ösztöndíjjal, díjazással
  • Hatékonyabb tájékoztatással
  • Munkájuk szervezett, csoportos segítésével
 • 3. Bővíthetjük a potenciális témák körét
  • a várhatóan jó szakdolgozatok témáinak bekapcsolásával
  • TDK dolgozattá fejleszthető kutatási feladatok kiadásával a tantárgyak oktatása során
  • a Kari kutatásokba hallgatók bevonásával
  • vállalati témák összegyűjtésével
 • 4. Növelhetjük a konzulensek számát, illetve csökkenthetjük a jelenleg túlterhelt oktatóinkra nehezedő terheket:
  • Vállalati partnerek bevonásával
  • szenior témavezetők (professzor emeritusok, nyugdíjas oktatók és gyakorlati szakemberek) bevonásával
  • a hallgatókkal csak később találkozó oktatók és témáik bemutatásával
  • interdiszciplináris témák esetén más intézmények / karok oktatóinak bevonásával
  • a hallgatók segítésének csoportos megszervezésével.

3. Jövőkép, célok és intézkedések

3.1. Vízió

Az ME Gazdaságtudományi Karát 5-10 éven belül a jelentkezések száma, ill. az OTDK eredmények alapján stabilan az ország első 5 egyetemi kara között szeretnénk látni.

3.2. Stratégiai célok

A jövőkép eléréséhez célunk:

(1) a TDK dolgozatot írók számának növelése,

(2) a TDK dolgozatok minőségének emelése, olyan szintre, hogy azok OTDK dolgozatként is megállják helyüket, ill. díjakat hozzanak.

A kitűzött cél érdekében a SWOT elemzésből adódó négy lehetséges stratégiai terület mindegyikén tervezünk előrelépést.


1. ábra: A stratégia célrendszere

3.3. Intézkedések (cselekvési terv)

3.3.1. Feladat: Potenciális hallgatók körének bővítése

1. intézkedés: Intézeti TDK titkárok új célcsoportokra (levelezőkre, külföldi hallgatókra) is kiterjedő toborzási feladatainak megtervezése, ütemezése, dokumentálása és nyomon követése.
Felelős: Kari TDT titkár, Intézeti TDK titkárok
Résztvevők: -
Határidő: aktuális év január, ill. szeptember

2. intézkedés: TDK-val kapcsolatos információk web-es elérhetőségének „akadálymentesítése”
Felelős: Számítóközpont, Egyetemi TDT, Kari TDT titkár
Résztvevők: -
Határidő: Folyamatos

3.3.2. Feladat: Hallgatók szerepvállalásának ösztönzése

3. intézkedés: Központi toborzó NEPTUN üzenet eljuttatása a hallgatóknak
Felelős: Kari TDT titkár, Számítóközpont
Résztvevők: -
Határidő: minden év január, ill. szeptember

4. intézkedés: TDK tevékenység, témakörök félévenkénti (februári és szeptemberi) hirdetése
Felelős: Egyetemi TDT, Kari TDT elnök, titkár, intézeti TDK titkárok
Résztvevők: -
Határidő: aktuális év február 28, szeptember 30.

5. intézkedés: A tavaszi időszakban meghirdetendő Tudományos Diákköri Verseny rendszerének megújítására javaslat kidolgozása, majd a rendszer újraindítása
Felelős: Egyetemi TDT, Kari TDT elnök, titkár, intézeti TDK titkárok
Résztvevők: -
Határidő: 2014.02.28.

6. intézkedés: Kutatás módszertani tantárgy indítása, melynek célja: a tudományos kutatások iránti érdeklődés felkeltése, a korábban sikeres hallgatói kutatások bemutatása, módszertani segítségnyújtás, valós kutatási problémák, kérdések összegyűjtése, kutatási terv elkészítése, csoportban történő megvitatása, a kutatási terv „opponensi rendszerű” értékelése, a kutatási terv „prezentálása. a. a portfólió szakszemináriumokhoz kapcsolódva b. alsóbb évesek számára is nyitottan (max. 30 fő, túljelentkezés esetén tanulmányi átlag alapján szelektálás vagy legalább 4.00 átlag), BSc és MSc szinten egyaránt
Felelős: TDT-elnök, oktatási-dékánhelyettes
Résztvevők: Kar vezető oktatói, korábban sikeres (OTDK-n nyertes/helyezett hallgatók), konzulensek, portfólió szakszemináriumok vezetői
Határidő: A tantárgyat a tavaszi félévben célszerű indítani, így hallgatóink a novemberi leadás előtt majd fél évvel hamarabb elkezdhetnék a munkát. 2014. február

7. intézkedés: Szakkollégiumon belül kutatási feladatok kiadása, azok TDK-ba történő becsatornázása
Felelős: Szakkollégiumi vezetők
Résztvevők: szakkollégisták
Határidő: Folyamatos

8. intézkedés: Vállalati külső források biztosítása a TDK-t író hallgatók díjazására, a kiemelkedő konzulensek részére, a konferencia színvonalas lebonyolítására
Felelős: Dékán, intézetigazgatók
Résztvevők: -
Határidő: Folyamatos

3.3.3. Feladat: Potenciális témák körének bővítése

9. intézkedés: TDK témák bekérése (későbbiekben aktualizálása) a kar összes oktatójától összhangban a Kutató Műhelyek profiljával és az oktatott tárgyak keretében kiadható feladatokkal.
Felelős: Kari TDT titkár, Intézetigazgatók, intézeti TDK titkárok
Résztvevők: -
Határidő: minden év január

10. intézkedés: TDK toborzó prezentáció elkészítése, kiegészítése az intézetek / kutató műhelyek kutatási témáival.
Felelős: Kari TDT elnök, titkár, intézeti TDK titkárok
Résztvevők: -
Határidő: minden év február és szeptember

11. intézkedés: Külső témák begyűjtése, közzétételük a választható témák között a honlapon.
Felelős: Intézeti TDK titkárok, Kari TDT titkár
Résztvevők: -
Határidő: Folyamatos

12. intézkedés: Várhatóan jó szakdolgozatot író hallgatók munkájának korábbi indítása, témájuk becsatornázása a TDK-ra (ügyelve arra, hogy OTDT-n csak a szakdolgozat beadása előtt lehet részt venni).
Felelős: Intézeti TDK titkárok, konzulensek
Résztvevők: -
Határidő: Folyamatos

3.3.4. Feladat: Konzulensek szerepvállalásának megkönnyítése

13. intézkedés: Ösztönzési rendszer kialakítása a kiemelkedő konzulensek részére
Felelős: Dékán, intézetigazgatók
Résztvevők: -
Határidő: Folyamatos

14. intézkedés: Külső konzulensek és bírálók (vállalati partnerek, nyugdíjas oktatók és szakemberek) bevonása
Felelős: Dékán, intézetigazgatók
Résztvevők: -
Határidő: Folyamatos

Mindezekkel együtt: a sikeres kari TDK munka alapfeltétele, hogy az Egyetem biztosítson forrásokat a hallgatók díjazására, a kiemelkedő konzulensek munkájának elismerésére, ill. a konferencia méltó körülmények közötti megrendezésére.

Miskolc, 2013. 12. 13.