Tudományos DIÁKkör

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

A TDK dolgozat témája szabadon választható meg, a jelentekzőnek válaszott konzulensével kell egyeztetni.

Az alábbiakban mindössze ötleteket kívánunk adni azoknak, akik még keresik kutatásukat.
További ötletekkel szolgálnak az Intézetek honlapjain elérhető szakdolgozati témák, vagy a konzulenseik is!

Gazdálkodástudományi Kutató Központ

Vállalati stratégia és üzleti vállalkozás Kutatóműhely

 • Új stratégiai kihívások, globális stratégiai menedzsment
 • Vállalkozásfejlesztés változó feltételek között
 • Az információs technológia szerepe és helye a gazdasági szervezetekben
 • Az üzleti etika és a vállalati társadalmi felelősség elméleti és gyakorlati perspektívái

Vállalati gazdálkodás Kutatóműhely

 • A vállalati gazdálkodás összefüggésrendszere, módszertani kérdései
 • A közszolgáltató vállalatok és intézmények működtetésének és gazdálkodásának sajátosságai
 • Ágazati szerkezet, ágazati politikák

Vezetéstudomány Kutatóműhely

 • A vezetéstudomány lélektani megközelítése, a személyiség- és vezetésfejlesztés
 • elméleti és gyakorlati aspektusai, kulturális vonatkozások
 • Stratégiai menedzsment
 • Szervezetfejlesztés, szervezeti kompetencia- és képességépítés, teljesítménymenedzsment, információs rendszerek menedzsmentje, közmenedzsment
 • Innováció- és folyamatmenedzsment

Vállalatok finanszírozási környezete Kutatóműhely

 • A vállalatok finanszírozási környezetének és politikájának vizsgálata
 • A vállalatok költségvetési kapcsolatainak és az adózás, adóztatás hatékonyságának összehasonlító elemzése
 • A pénzügyi piacok és pénzügyi közvetítők gazdasági és pénzügyi vizsgálata és elemzése

Vállalati számviteli információs rendszerek működtetésének elméleti és gyakorlati kérdései Kutatóműhely

 • Számviteli információk a döntéstámogatásban
 • Számviteli és kontrolling rendszerek fejlesztése, informatikai támogatása
 • Ellenőrzési rendszerek információellátása és működtetése (internal control, gazdasági és pénzügyi ellenőrzés, könyvvizsgálat)

Business marketingmenedzsment Kutatóműhely

 • A business marketingmenedzsment modelljei, alkalmazási területei
 • Érték- és ügyfélorientált business marketingmenedzsment koncepciója
 • Innováció-marketing modellek és gyakorlati alkalmazások
 • Nemzetközi marketing menedzsment
 • A marketing audit és a marketing teljesítmény mérésének módszertana, illetve piaci teljesítményre és versenyképességre gyakorolt hatásának elemzése

Tér- és Társadalom-gazdaságtani Kutató Központ

Új gazdaságelméleti megközelítések Kutatóműhely

 • Az intézményi tényezők makrogazdasági teljesítményre gyakorolt hatásának modellezése, számszerűsítése és gazdaságpolitikai szerepük vizsgálata
 • Fenntarthatóság vizsgálata a jóléti közgazdaságtan alaptételei alapján
 • A piacszerkezetek sajátosságainak vizsgálata

A globális kihívások és az azokra adott gazdasági válaszok térbeni megjelenésének és terjedésének elemzése Kutatóműhely

 • Térszerkezet és városhálózatok, urbanizációs folyamatok a világgazdaság főbb régióiban, Európában és Magyarországon
 • A kommunikáció térformáló szerepe
 • Területi energiahatékonysági vizsgálatok
 • Tőkemozgások alakulása és a pénzügyi infrastruktúra fejlődésének, gazdasági hatásainak vizsgálata az Európai Unióban
 • A világgazdasági régiók pozícióinak változása a XXI. században

Területi fejlődési folyamatok vizsgálata és modellezése Kelet-Közép-Európa térségében, annak régióiban Kutatóműhely

 • Regionális fejlődés, konvergencia-divergencia elemzése
 • Regionális versenyképesség, vállalti aktivitás területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata
 • Az ipari szerkezetváltás és különböző ágazatok területi dimenziójának elemzése
 • Alkalmazott térinformatika
 • Területfejlesztés és területi tervezés

A fenntartható fejlődés társadalomgazdasági dimenziói Kutatóműhely

 • A fenntartható fejlődés társadalmi-gazdasági feltételei és követelményei
 • Munkaerő-piaci és foglalkoztatási tárgyú kutatások
 • A közösségi támogatottságú helyi fejlesztés és az integrált vidékfejlesztés elmélete és gyakorlata, sajátos tervezési feladatai
 • Bevezetés a szolidáris és szociális gazdaságba

Gazdasági-társadalmi környezetből származó információszerzés és feldolgozás Kutatóműhely

A társadalmi marketing modellje és alkalmazásai Kutatóműhely

 • A társadalmi marketing módszertani sajátosságai
 • Régió- és településmarketing - marketing-orientált fejlesztés és márkázás
 • Környezettudatos marketing
 • Szolgáltatásmarketing speciális megoldásai
 • A turizmus desztinációs versenyképességi modellje, mérési és hatásrendszere - turisztikai termékek fejlesztése

T-MODELL kutatási témák

 • Térségi társadalmi innovációk stake-holder és hálózat elemzése, lehetőség-térkép összeállítása
 • Centrum-periféria hálózati kapcsolatok építése
 • SMART Local Community ismérvei és potenciális jelöltjei
 • Helyi foglalkoztatási modellek kidolgozása
 • Célzott termékek és szolgáltatások piaci vizsgálata
 • Térségi identitás és márka-modellek – társadalmi marketing alapú mérési-fejlesztési módszerek és realizálási programok
 • Társadalmi vállalkozások létrehozásának és működtetésének kérdései
 • Vállalatok társadalmi felelősségvállalásával a perifériák fejlesztéséért
 • Közösségi fejlesztés feltételrendszere

További témaötleteket találhat az intézeti honlapokon, a szakdolgozati témák között, vagy kérheti konzulense segíségét!

Miskolc, 2017. szeptember 1.